در صورتی که موضوعی خاص پیش آمده که لازم میبینید با مدیر مسئول در میان بگذارید در این قسمت بنویسید.